Rodzaje sądów w Polsce
W Polsce możemy wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje sądów:  
  • - powszechne
  • - szczególne
 

Do sądów powszechnych w Polsce zaliczamy: rejonowe, wojewódzkie i apelacyjne, w tym sąd rejonowy jest podstawową jednostką orzekającą. Zajmują się one w większości rozstrzyganiem spraw z zakresu prawa:

  • - karnego
  • - rodzinnego i opiekuńczego
  • - cywilnego
  • - pracy i ubezpieczeń społecznych
 

Sądy szczególne z kolei, zajmują się konkretnymi sprawami dot. np. osób wojskowych, nieletnich lub określonymi kategoriami spraw z zakresu sądu pracy. Szczególny charakter ma również Trybunał Konstytucyjny. Zwierzchnim organem sądowniczej władzy w Polsce jest Sąd Najwyższy. Sprawuje on nadzór nad wszystkimi sądami i głównie zajmuje się rozpatrywaniem odwołań.